Menu

工具机综合型录

经济型E系列型录
铝轮圈专用机
后里铸造厂

多轴车铣复合机

VMT-X200/X260
VMT-X360/X400
Vturn-Q200

卧式CNC车床

Vturn-NP16/20
Vturn-A200A260
Vturn-40_45_46
Vturn-A16_A20_A26
Vturn-S20/S26/S36
VTplus
Vturn-F20/F26

立式CNC车床

Vturn-V560_760_1000

五轴加工中心机

Vcenter-AX380/AX630/AX800 (5 axes)

立式综合加工机

立式加工中心机
Vcenter-G105/G135/G165
Vcenter-P76 P106
Vcenter-A72 A85 A110 A130
Vcenter-205
Vcenter-F76/F106/FX400

卧式综合加工机

卧式加工中心机