Menu

工具机综合型录

经济型E系列型录
铝轮圈专用机
后里铸造厂

多轴复合加工机

VMT-X400
Vturn-Q200
Vturn-X200

卧式CNC车床

Vturn-NP16/20
Vturn综合型录
Vturn-P16_P20
Vturn-A16_A20_A26
Vturn-S26/S36
VTplus

立式CNC车床

Vturn-V560_760_1000

五轴加工中心机

Vcenter-AX380/AX630/AX800 (5 axes)

立式综合加工机

立式加工中心机
Vcenter-P76 P106
Vcenter-A72 A85 A110 A130
Vcenter-205
Vcenter-F76/F106

卧式综合加工机

卧式加工中心机